Výpočty pro rok 2021 včetně podrobnějšího vysvětlení výpočtů

Výpočet čisté mzdy 2021 - Výpočet čisté mzdy z hrubé mzdy po zrušení superhrubé mzdy v roce 2021. Z hrubé mzdy se odečte sociální a zdravotní pojištění, odečte záloha na daň z příjmu nebo se přičte daňový bonus na děti. Ve výpočtu se projeví daňové slevy na zaměstnance i na jeho děti. Součástí výpočtů čisté mzdy jsou také výpočty odvodů a nákladů zaměstnavatele.

Výpočet příspěvků a dávek v roce 2021

Výpočet příspěvku na bydlení - změny od roku 2021 pro rodiny i jednotlivce. Příspěvek na bydlení pomáhá s úhradou nákladů na bydlení rodinám i jednotlivcům s nižšími příjmy.

Výpočet životního minima v roce 2021 - životní minimum v roce 2021 ovlivní nárok na sociální příspěvky a dávky i na pomoc v hmotné nouzi.

Výpočet přídavků na děti v roce 2021 - Od zvýšení zvýšení životního minima v dubnu 2020 má nárok na přídavky na děti víc rodin.

Výpočet podpory v nezaměstnanosti v roce 2021 - z čisté mzdy, způsobu ukončení pracovního poměru a věku se vypočte měsíční podpora v nezaměstnanosti, počet měsíců poskytování podpory a celková výše podpory v nezaměstnanosti.

 

Mzda, mzdy v roce 2021

 

Platy 2021

 

Všechny kalkulačky

Aktuální online kalkulačky ze všech oblastí života.

 

Zdroj:

https://www.kurzy.cz/mzda/

DAŇOVÉ NOVINKY V ROCE 2021

DAŇOVÝ BALÍČEK

Snad největší pozornost na konci roku 2020 přitahoval projednávaný daňový balíček. Mezi hlavní novinky patří:

Tento balíček stále čeká na podpis prezidenta, a proto se účinnost jednotlivých ustanovení bude řídit nejen vyhlášením ve Sbírce zákonů, ale i přechodnými ustanoveními. Podrobnější informace najdete na stránkách Ministerstva financí.

DAŇ Z PŘÍJMU

Zákon o daních z příjmu prošel novelou, která je účinná od 1. 7. 2020 a zavádí zpětné uplatnění daňových ztrát. Tento nástroj urychluje čerpání daňových přeplatků ze strany poplatníků a tím jim pomáhá zmírnit dopady spojené s omezením podnikání během pandemie.

DPH

Velkou změnou prošlo zdanění nájmů. Nově jsou totiž vymezeny nemovité věci, u kterých nelze uplatnit daň z přidané hodnoty.

Kvůli brexitu se od 1. 1. 2021 Velká Británie stává tzv. třetí zemí. Tím se mění i vykazování DPH, protože Británie spadá do nové kategorie.

Od 1. 7. 2021 se upravují limity pro registraci k DPH u e-commerce. Tato změna se dotkne hlavně e-shopů, které prodávají zboží do zahraničí.

DAŇOVÝ ŘÁD

Nové znění daňového řádu je účinné od 1. 1. 2021 (zákon č. 283/2020 Sb.). Toto jsou hlavní novinky:

  • výrazné změny a rozšíření daňové informační schránky (např. možnost učinit podání přes datovou schránku);
  • novinky ohledně podání a vad podání;
  • změny v oblasti daňové kontroly (např. možnost daňovou kontrolu opakovat při zjištění nových skutečností nebo změny v zahájení daňové kontroly);
  • změny ve lhůtách pro podání daňových přiznání (např. nová čtyřměsíční lhůta při elektronickém podání);
  • změny v oblasti vratitelných přeplatků;
  • významné změny v úrokování (např. změna úroku z prodlení hrazeného poplatníkem nebo změny v úrocích hrazených správcem daně).

EET

Poslanci schválili návrh Ministerstva financí na odklad všech čtyř fází elektronické evidence tržeb na 1. leden 2023. Tento krok má podnikatelům pomoci v nelehké situaci během pandemie. Své tržby tak můžete, ale nemusíte evidovat. Do roku 2023 je totiž EET dobrovolná.

NOVINKY V ÚČETNICTVÍ PRO ROK 2021

Národní účetní rada loni schválila tři zásadní interpretace, které mají dopad na vedení účetnictví. I-41 vysvětluje zpracování věrnostních programů v účetnictví dodavatelů; I-42 a I-43 pak řeší nový přístup při zohlednění cizoměnových kurzů v rámci účetní závěrky.

Tyto interpretace radí, jak zjednodušit a zefektivnit Vaše účetnictví. Musíme však dodat, že každá interpretace je pouze názor NUR, a nejsou tedy právně závazné – právně závazné názory mohou vydávat pouze soudy.

 

Toto jsou ty nejdůležitější změny v daních a účetnictví, které na Vás čekají v roce 2021. Nechcete se zabývat každou novinkou? Nechte své daně a účetnictví na nás. Jako profesionálové máme ve všech změnách jasno a víme, jak a kde je uplatnit. Napište nám a domluvíme si nezávaznou schůzku, na které probereme Vaši situaci a zjistíme, jak Vám můžeme pomoci. O daně a účetnictví se Vám rádi postaráme – a Vy se můžete soustředit už jen na své podnikání.

Zdroj:

https://www.jake-james.cz/blog/nejdulezitejsi-danove-a-ucetni-zmeny-pro-rok-2021

Jak upozorňuje finanční správa, dnem 1. ledna 2021 nabyly účinnosti změny vyvolané novelou zákona o DPH v ustanovení § 101a odst. 1 a 2 zákona o DPH. 

Podle těchto změn, mimo jiné, vzniká identifikované osobě povinnost podávat elektronicky daňová přiznání nebo dodatečná daňová přiznání, souhrnná hlášení nebo jiná hlášení, s výjimkou hlášení podle § 19 zákona o DPH, a pouze elektronicky podávat přihlášku k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů.

Finanční správa na svém twitterovém účtu upozorňuje: S blížícím se termínem pro podání přiznání DPH za měsíc leden připomínáme identifikovaným osobám jejich povinnost elektronického podání, která je platná od 1. 1. 2021.

 

 

Vzhledem k přechodným ustanovením novely ZDPH vzniká povinnost elektronické formy podání nejdříve u podání za zdaňovací období (kalendářní měsíc) leden 2021 a všech následujících. Identifikovaná osoba není povinna podat daňové přiznání za zdaňovací období, kdy jí nevznikla povinnost přiznat daň.

Veškerá ostatní podání, která se týkají předchozích zdaňovacích období (včetně dodatečných daňových přiznání), se posuzují dle ZDPH ve znění účinném do 31. 12. 2020, i když budou podána po této lhůtě. To znamená, že zde nemusí být výlučná elektronická forma podání.

V této souvislosti finanční správa upozorňuje, že dle ust. § 101a odst. 3 ZDPH nejsou-li výše uvedená podání učiněna datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu nebo struktuře zveřejněné správcem daně, jsou neúčinná. Pokud tedy identifikovaná osoba podá např. daňové přiznání za zdaňovací období leden 2021 a násl. v listinné formě, nesprávné struktuře atd., bude takovéto podání daňového přiznání považováno za neúčinné (jako by nebylo identifikovanou osobou vůbec podáno).

 

Zdroj:

https://www.podnikatel.cz/clanky/od-noveho-roku-musi-identifikovane-osoby-podavat-priznani-elektronicky/

 

Hlavní daňové a účetní změny 2021

 

V následujícím článku Vám přinášíme přehled nejdůležitějších změn v daňové oblasti pro rok 2021. Tento článek připravujeme v době, kdy jsou některá ustanovení tzv. daňového balíčku stále v legislativním procesu (konkrétně k datu 10.12.2020 byla novela zákona o daních z příjmů s pozměňovacími návrhy Senátem do Poslanecké sněmovny vrácena k projednání) a jejich finální znění tedy může být odlišné.

Daň z příjmů fyzických osob

Změny ve schvalovacím procesu:

 • Zrušení superhrubé mzdy a solidární daně (týkala se jen závislé činnosti a OSVČ).
 • Zavedení dvou sazeb daně pro veškeré příjmy zdaňované v daňovém přiznání s výjimkou kapitálových příjmů ze zahraničí (např. dividendy či úroky ze zahraničí). Současný návrh obsahuje sazbu 15 % do limitu 48násobku průměrné mzdy (1 701 168 Kč v roce 2021) a 23 % nad tento limit.
 • Postupné zvýšení základní slevy na poplatníka v příštích dvou letech. 

Již schválené změny:

 • Prodloužení časového testu pro osvobození příjmu z prodeje nemovitých věcí z 5 na 10 let, pro nemovité věci pořízené po 31. prosince 2020.
 • Snížení ročního limitu odčitatelných úroků z hypoték z 300 000 Kč na 150 000 Kč, platí pro financování bytových potřeb obstaraných po 31. prosince 2020.
 • Paušální daň pro OSVČ s příjmy do 1 000 000 Kč, oznámení o uplatnění režimu musí být podáno do 10. ledna 2021.

Daň z příjmů právnických osob

Změny ve schvalovacím procesu:

 • Stravenkový paušál neboli možnost společnosti poskytnout svým zaměstnancům vedle papírové stravenky také peněžitý příspěvek na stravování.
 • Změna v periodicitě podávání formuláře pro oznámení osvobozených příjmů plynoucích do zahraničí dle § 38da ZDP, a to na jednou ročně (do konce ledna následujícího roku), a dále změna v limitu pro povinnost takové osvobozené příjmy nahlašovat z dosavadních 100 000 Kč na 300 000 Kč za kalendářní měsíc.
 • Na nehmotný majetek se budou uplatňovat pravidla pro účetnictví a odpisy nehmotného majetku budou uplatněny v daních obdobně, jako např. odpisy u drobného. Účetní pravidla platí dále.
 • Zvýšení hranice pro zařazení investice mezi hmotný majetek pro účely ZDP a technické zhodnocení na 80 000 Kč.
 • Zkrácení doby odpisování, neboli zavedení mimořádných odpisů pro hmotný majetek zařazený v 1. a 2. odpisové skupině a pořízený v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021.

Účetnictví

 • V rámci navrhované změny zákona o účetnictví bude možné splnit povinnost zveřejnění účetní závěrky prostřednictvím správce daně z příjmů. Jakmile dojde k podání daňového přiznání k dani z příjmů v elektronické podobě, jehož přílohou je účetní závěrka, správce daně předá účetní závěrku v požadovaném rozsahu rejstříkovému soudu. Správce daně je povinen předat účetní závěrku rejstříkovému soudu v elektronické podobě bez zbytečného odkladu. Povinnost zveřejnit účetní závěrku bude splněna okamžikem podání u příslušného správce daně z příjmů. Dochází k zefektivnění komunikace mezi systémy veřejné správy a dosavadní dva úkony (podání přiznání k dani z příjmů správci daně a zaslání účetní závěrky rejstříkovému soudu) budou nahrazeny jedním podáním.

DPH

V oblasti DPH bude rok 2021 ve znamení zejména následujících změn:

 • S účinností od 1. ledna2021 bude zrušena možnost zdaňování nájmu obytných prostor (např. rodinné domy, byty). U pronajímatelů těchto nemovitostí mohou nastat problémy s nároky na odpočet a také se mohou dostat do situace, že určité DPH uplatněné v minulosti budou muset vracet státu. Více si přečtěte ve speciálním příspěvku zde.
 • S účinností od 1. července 2021 nabude účinnosti evropský balíček ve vztahu k tzv. e-commerce. Bude se jednat o nové režimy pro zasílání zboží konečným spotřebitelům v EU. Současný Mini-One-Stop-Shop se rozšíří a vznikne One-Stop-Shop, který umožní přiznávat DPH ze zasílání zboží do EU pouze v ČR, tj. bez nutnosti registrace v jiném členském státě. Vedle zrušení osvobození od DPH u dovozu malých zásilek (do 22 EUR) vzniknou nové režimy pro dovoz malých zásilek do 150 EUR.

Daňový řád

Dne 1. ledna 2021 nabývá účinnosti rozsáhlá novela Daňového řádu. Mezi nejvýznamnější body, které novela přináší, patří zejména:

 • Zavedení portálu MOJE daně, elektronizace správy daní
  • Záměrem je elektronizace, modernizace a usnadnění komunikace se správci daně, v této souvislosti se rozšiřuje i využití a funkcionalita daňové informační schránky.
  • Podají-li daňové subjekty přiznání k dani z příjmu elektronicky, prodlužuje se jim lhůta na jeho podání o 1 měsíc na 4 měsíce po skončení zdaňovacího období. Toto prodloužení bude možné použít už na přiznání, podávaná za rok 2020.
 • Revize sankčního systému 
  • Dochází ke snížení a sjednocení výše úroků, které vznikají daňovým subjektům, i které by měl platit správce daně, a to o cca polovinu proti současnému stavu na repo sazbu ČNB +  8 procentních bodů.
  • Úrok z daňového odpočtu za pozdě vrácený nadměrný odpočet správcem daně daňovému subjektu bude v poloviční výši (repo sazba ČNB + 4 procentní body).
  • Toleranční doba za pozdní úhradu daně se zkracuje ze 4 pracovních dnů na 3 kalendářní  dny, přičemž úrok do výše 1 000 Kč se nepředepíše. Toleranční doba za pozdní podání daňového tvrzení zůstává 5 pracovních dnů a pokuta se nepředepíše, pokud nedosáhne 1 000 Kč,
  • Nově se zavádí možnost požádat o prominutí pokuty za pozdní podání daňového tvrzení.
 • Změna kontrolních postupů
  • Systém osobního projednání zahájení daňové kontroly a její ukončení se mění - správce daně může proces zahájení a ukončení daňové kontroly provést elektronicky, např. doručením do datové schránky daňového subjektu.
  • Správce daně může kdykoli přejít z postupu k odstranění pochybností do daňové kontroly.
 • Záloha na nadměrný odpočet
  • Zavádí se institut zálohy na nadměrný odpočet, který umožňuje dílčí výplatu nárokovaného daňového odpočtu, pokud výše zálohy dosáhne alespoň 50 000 Kč. Správce daně tak bude zadržovat a prověřovat jen tu část odpočtu, o které bude mít pochybnosti.
  • Správce daně předepíše zálohu bez zbytečného odkladu, pokud jsou naplněny podmínky pro vznik zálohy, a zálohu vrátí do 15 dnů ode dne jejího předepsání.
 • Další změny
  • Mezi další změny patří např. povinnost daňové správy stanovit daňové formuláře formou vyhlášky nebo u fyzických osob možnost požádat o přidělení vlastního identifikátoru do kmenové části daňového identifikačního čísla (dosud je to rodné číslo).

Zdroj:

https://www.bdo.cz/cs-cz/blog/danove-a-ucetni-novinky/prosinec-cs/hlavni-danove-a-ucetni-zmeny-2021

 

Náhrada mzdy v roce 2020 podle nových podmínek

Náhrada mzdy (platu, odměny) se poskytuje v souladu s § 192 zákoníku práce pouze v období prvních 14 kalendářních dnů nemoci. Od patnáctého dne je zaměstnanec zabezpečen nemocenským od České správy sociálního zabezpečení.

Pro úpravu průměrného výdělku se využívají redukční hranice stanovené § 22 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění. Ty jsou každoročně odvozovány ze všeobecného vyměřovacího základu, stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění (za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se výše redukčních hranic stanoví). Pro rok 2020 se bude vycházet z vyměřovacího základu roku 2018. Vyhlášeno Sdělením ministerstva práce a sociálních věcí s číslem 270/2019 Sb.

Náhrada mzdy pro rok 2020

Při výpočtu náhrady mzdy se upravuje zjištěný průměrný výdělek stejným způsobem jako pro výpočet nemocenského z nemocenského pojištění. Příslušná redukční hranice stanovená pro účely nemocenského pojištění se následně vynásobí koeficientem 0,175 a zaokrouhlí na haléře směrem nahoru. Průměrný hodinový výdělek pro náhradu mzdy se stanoví stejným způsobem jako výdělek pro pracovněprávní účely, tj. z předchozího kalendářního čtvrtletí. Pokud zaměstnanec neodpracoval v tomto období alespoň 21 dnů, použije se v souladu s § 356 zákoníku práce výdělek pravděpodobný.

Redukční hranice pro nemocenské

Redukční hranice

První

Druhá

Třetí

Rok 2019

1 090 Kč

1 635 Kč

3 270 Kč

Rok 2020

1 162 Kč

1 742 Kč

3 484 Kč

 

Redukční hranice se každoročně mění minimálně, ale i tak je nutné upravit údaje pro výpočet nemocenského a náhradu mzdy. Poskytovatel mzdového programu by měl na tuto změnu reagovat automaticky. Náhrada mzdy za pracovní neschopnost v měsíci lednu 2020 již bude vypočtena dle nových redukčních hranic.

A samozřejmě podle stávajících pravidel. Poskytování náhrady mzdy se totiž v průběhu roku změnilo. K 1. červenci 2019 byla zrušena třídenní karenční doba. Zaměstnavatel nyní poskytuje náhradu mzdy od první zameškané směny. Více v článku: Od července se snížilo nejen nemocenské, ale i superhrubá mzda

 

Redukční hranice pro náhradu mzdy

 

Krok první

Výpočet redukční hodinové hranice pro náhradu mzdy z redukčních hranic (RH) pro nemocenské pojištění:

·         První RH: 1 162 × 0,175 = 203,35 Kč

·         Druhá RH: 1 742 × 0,175 = 304,85 Kč

·         Třetí RH: 3 484 × 0,175 = 609,70 Kč

Redukční hranice pro náhradu mzdy

Redukční hranice

První

Druhá

Třetí

Rok 2019

190,75 Kč

286,13 Kč

572,25 Kč

Rok 2020

203,35 Kč

304,85 Kč

609,70 Kč

 

Krok druhý

Dále se postupuje v souladu se zákonem o nemocenském pojištění. Částka první redukční hranice se započítává z průměrného hodinového výdělku ve výši 90 %. Z rozdílu částky druhé a první redukční hranice se započítává 60 % průměrného hodinového výdělku a z rozdílu třetí a druhé redukční hranice se započítává 30 % průměrného hodinového výdělku. K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

·         1. redukční hranice: 203,35 × 0,9 = 183,015 Kč

·         2. redukční hranice: (304,85 – 203,35) × 0,6 = 101,50 × 0,6 = 60,90 Kč

·         3. redukční hranice: (609,70 – 304,85) × 0,3 = 304,85 × 0,3 = 91,455 Kč

Maximální upravený redukovaný základ: 183,015 + 60,90 + 91,455 = 335,38 Kč.

 

Krok třetí

Vypočte se náhrada mzdy z upraveného průměrného hodinového výdělku náležícího od první zameškané směny při dočasné pracovní neschopnosti. Náhrada mzdy přísluší ve výši 60 % upraveného průměrného výdělku. Zaokrouhluje se na haléře, teprve za celý kalendářní měsíc se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru.

 

Zdroj:

https://www.podnikatel.cz/clanky/nahrada-mzdy-v-roce-2020-podle-novych-podminek/