Zdravotní pojištění 2019: minimální záloha rekordně vzroste

Příští rok opět dojde k růstu minimálních záloh a stejně jako u sociálního pojištění půjde o růst rekordní.

Zálohy vychází z průměrné mzdy

Abychom mohli vypočítat nové minimální zálohy, musíme znát výši průměrné mzdy pro následující rok. Ta vychází z Nařízení vlády č. 213/2018 Sb., konkrétně ze všeobecného vyměřovacího základu (za rok 2017) a přepočítacího koeficientu pro jeho úpravu (ze statistik za první pololetí roku 2018), které mají vyjádřit růst průměrných mezd. Průměrná mzda, která se odhaduje na příští rok, je pak výsledkem součinu všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu.

Zdravotní pojištění 2019

Vyměřovací základ pro výpočet záloh na zdravotní pojištění tvoří jednu polovinu dosažených příjmů po odečtení výdajů, ať už skutečně vynaložených, nebo uplatněných paušálem. Sazba zdravotního pojištění je pak 13,5 % a násobí se právě částkou vyměřovacího základu. Ten nemůže být nižší než minimální vyměřovací základ odvozený od průměrné měsíční mzdy (32 699 Kč), resp. její poloviny, tedy částky 16 349,50 Kč, po zaokrouhlení 16 350 Kč. Tu tedy následně násobíme sazbou zdravotního pojištění 13,5 % a získáme minimální zálohu na zdravotní pojištění pro rok 2019 ve výši 2208 Kč (po zaokrouhlení na celé Kč nahoru).

Pro srovnání, letošní minimální záloha činí 2024 Kč, jedná se tedy o nárůst o 184 Kč. Stejně jako u sociálního pojištění se jedná o rekordní růst minimálních záloh. Rozdíl letošní a loňské minimální zálohy na zdravotní pojištění činil 118 Kč a už tehdy se jednalo vzhledem k dosavadnímu vývoji o výrazný rozdíl. Výrazný růst minimálních záloh je způsobený zvyšováním mezd.

Maximální vyměřovací základ není u zdravotního pojištění stanoven.

Zálohu na zdravotní pojištění je nutné uhradit do 8. dne následujícího měsíce. Nová výše minimální zálohy se platí (na rozdíl od zálohy na sociální pojištění) vždy od ledna. V případě, že už nyní platíte vyšší než minimální zálohu, která bude platit příští rok, změní se vám záloha až po podání Přehledu OSVČ za rok 2018, který musíte odevzdat do měsíce po podání daňového přiznání.

Srovnání vybraných ukazatelů za rok 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Minimální vyměřovací základ 12 971 Kč 13 306 Kč 13 503 Kč 14 116 Kč 14 990 Kč 16 350 Kč
Minimální záloha 1752 Kč 1797 Kč 1823 Kč 1906 Kč 2024 Kč 2208 Kč

Podnikáte-li pouze na vedlejší činnost (např. při zaměstnání či studiu, v důchodu, na mateřské, při pobírání rodičovského příspěvku), pak se na vás minimální vyměřovací základ nevztahuje. Zálohy na zdravotní pojištění musíte platit až od druhého roku podnikání, a to jen ze skutečně dosaženého zisku z předchozího roku (zaměstnanci, kteří podnikají na vedlejší činnost, nemusí platit zálohy vůbec, pojistné odvozené ze skutečného zisku doplatí vždy až po podání přehledu).

Nezapomeňte i na změny u minimální mzdy

Od ledna také opět dojde ke zvýšení minimální mzdy. Zatím však není úplně jasné, o kolik vzroste, materiál teprve prošel připomínkovým řízením. Uvažuje se o částce od 800 do 1500 Kč. Nová úroveň minimální mzdy tak může být od roku 2018 ve výši 13 000 Kč, nebo také 13 700 Kč.

Růst minimální mzdy zvýší zálohu na pojistné na zdravotní pojištění osobám bez zdanitelných příjmů (OBZP), které se od ní odvozuje.

 

V případě, že se minimální mzda zvýší o 800 Kč na 13 000 Kč, bude nová záloha pro OBZP činit (13,5 % x 13 000 Kč) 1755 Kč (vzroste ze současných 1647 Kč). Pokud by se zvýšila o uvažované maximum, tedy na 13 700 Kč, bude nová minimální záloha pro OBZP ve výši (13,5 % x 13 700 Kč) 1850 Kč.

Zdroj:

https://www.mesec.cz/clanky/zdravotni-pojisteni-2019-minimalni-zaloha-rekordne-vzroste/?ic=kolotoc-header&icc=zdravotni-pojisteni-2019-minimalni-zaloha-rekordne-vzroste