Zálohy vychází z vyhlášky

Abychom mohli vypočítat novou výši minimálních záloh, musíme znát výši průměrné mzdy pro následující rok. Tu pravidelně stanovuje Ministerstvo sociálních věcí ČR vyhláškou a vychází přitom z všeobecného vyměřovacího základu (za rok 2016) a přepočítacího koeficientu pro jeho úpravu (ze statistik za první pololetí roku 2017), které mají vyjádřit růst průměrných mezd. Průměrná mzda, která se odhaduje na příští rok, je pak výsledkem součinu všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu.

Průměrná mzda pro rok 2018 se odhaduje na 29 979 Kč jako součin všeobecného vyměřovacího základu ve výši 28 250 Kč a přepočítacího koeficientu 1,0612. Zaokrouhlujeme ji na celé Kč nahoru. Letošní průměrná mzda pro srovnání činí 28 232 Kč.

Zdravotní pojištění 2018

Vyměřovací základ pro výpočet záloh na zdravotní pojištění tvoří jednu polovinu dosažených příjmů po odečtení výdajů, ať už skutečně vynaložených, nebo uplatněných paušálem. Sazba zdravotního pojištění je pak 13,5 % a násobí se právě částkou vyměřovacího základu. Ten nemůže být nižší než minimální vyměřovací základ odvozený od průměrné měsíční mzdy (29 979 Kč), resp. její poloviny, tedy částky 14 989,50 Kč, po zaokrouhlení 14 990 Kč (pro letošek platí 14 116 Kč). Tu tedy následně násobíme sazbou zdravotního pojištění 13,5 % a získáme minimální zálohu na zdravotní pojištění pro rok 2018 ve výši 2024 Kč (po zaokrouhlení na celé Kč nahoru).

To je o 118 Kč víc než letos. Stejně jako u sociálního pojištění se jedná o poměrně výrazný růst způsobený zvyšováním mezd. Letos se oproti předchozímu roku minimální záloha zvyšovala o 83 Kč a už to byl za poslední dobu poměrně velký nárůst. (Předchozí rok například záloha vzrostla jen o 26 Kč. Růst v jednotlivých letech můžete porovnat v tabulce níže.)

Maximální vyměřovací základ není u zdravotního pojištění stanoven.

Zálohu na zdravotní pojištění je nutné uhradit do 8. dne následujícího měsíce. Nová výše minimální zálohy se platí (na rozdíl od zálohy na sociální pojištění) vždy od ledna. V případě, že už nyní platíte vyšší než minimální zálohu, která bude platit příští rok, změní se vám záloha až po podání Přehledu OSVČ za rok 2017, který musíte odevzdat do měsíce po podání daňového přiznání.

Srovnání vybraných ukazatelů za rok 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018
Rok 2014 2015 2016 2017 2018
Minimální vyměřovací základ 12 971 Kč 13 305,5 Kč 13 503 Kč 14 116 Kč 14 990 Kč
Minimální záloha 1752 Kč 1797 Kč 1823 Kč 1906 Kč 2024 Kč

Podnikáte-li pouze na vedlejší činnost (např. při zaměstnání či studiu, v důchodu, na mateřské, při pobírání rodičovského příspěvku), pak se na vás minimální vyměřovací základ nevztahuje. Zálohy na zdravotní pojištění musíte platit až od druhého roku podnikání, a to jen ze skutečně dosaženého zisku z předchozího roku (zaměstnanci, kteří podnikají na vedlejší činnost, nemusí platit zálohy vůbec, pojistné odvozené ze skutečného zisku doplatí vždy až po podání přehledu).n už

Zdroj:

https://www.mesec.cz/clanky/zdravotni-pojisteni-2018-vyssi-minimalni-zalohy-a-vice-statnich-pojistencu/

 

Jako každý rok i ten příští dojde k růstu minimálních záloh a k dalším změnám v oblasti zdravotního a sociálního pojištění. V dnešním článku se zaměříme na změny v oblasti sociálního pojištění.

Zálohy vychází z vyhlášky

Abychom mohli vypočítat novou výši minimálních záloh, musíme znát výši průměrné mzdy pro následující rok. Tu pravidelně stanovuje Ministerstvo sociálních věcí ČR vyhláškou a vychází přitom z všeobecného vyměřovacího základu (za rok 2016) a přepočítacího koeficientu pro jeho úpravu (ze statistik za první pololetí roku 2017), které mají vyjádřit růst průměrných mezd. Průměrná mzda, která se odhaduje na příští rok, je pak výsledkem součinu všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu.

Průměrná mzda pro rok 2018 se odhaduje na 29 979 Kč jako součin všeobecného vyměřovacího základu ve výši 28 250 Kč a přepočítacího koeficientu 1,0612. Zaokrouhlujeme ji na celé Kč nahoru. Letošní průměrná mzda pro srovnání činí 28 232 Kč.

Sociální pojištění 2018

Záloha na sociální pojištění se odvozuje od dosaženého zisku a vyměřovací základ OSVČ se stanovuje jako jeho jedna polovina. Sazba pojištění pak činí 29,2 %. V případě, že je váš vyměřovací základ nižší než stanovený minimální vyměřovací základ, platí pro vás právě ten minimální a vy budete platit také jen minimální zálohu na pojistné. (Dobrovolně si můžete platit zálohy vyšší.)

Zdroj:

https://www.mesec.cz/clanky/socialni-pojisteni-2018-kolik-pristi-rok-zaplatite-na-zalohach/?ic=kolotoc-header&icc=socialni-pojisteni-2018-kolik-pristi-rok-zaplatite-na-zalohach

 

Po delší době jsme zrekonstruovali náš vlastní web. Kromě referencí zde najdete zejména podrobný přehled nabízených služeb.

Cílem bylo zjednodušit s zpřehlednit orientaci na stránkách. Jestli se nám to podařilo, posuďte sami

Věříme, že se Vám budou líbit a že zde naleznete maximum informací, které Vás zaujmou a pomůžou k navázání spolupráce s naší společností.

Finanční správa tak rozhodla na základě analýzy v nedávné době zveřejněných rozsudků Nejvyššího správního soudu (4 Afs 88/2017–35, 7 Afs 301/2016 – 70).

DPH se nebude počítat i u nabyvatele

Do základu daně z nabytí nemovitých věcí se nebude počítat DPH, a to i v případě, kdy je poplatníkem daně nabyvatel (nejčastěji kupující). Od září letošního roku už finanční správa do základu daně DPH nezapočítává tehdy, pokud byl poplatníkem převodce. Rozšíření i na poplatníka nabyvatele přinesla analýza rozsudků Nejvyššího správního soudu, který dvakrát dospěl k názoru, že v případě, kdy je poplatníkem převodce, nelze do základu daně z nabytí nemovitých věcí DPH zahrnout.

V uvedených případech se však Nejvyšší správní soud nezabýval situacemi, kdy je poplatníkem daně nabyvatel. Situaci poplatníka nabyvatele bylo tedy nutné podrobit dalšímu rozboru obou rozsudků. Na základě důkladné analýzy se Finanční správa přiklonila k závěru, že není důvod, aby soud v budoucnu nerozhodl i v tomto případě obdobně jako u poplatníka převodce, upřesnila Gabriela Štěpanyová z tiskového oddělení Generálního finančního ředitelství.

Čtěte také: Berňák bude nově daň z nabytí nemovitých věcí počítat z ceny bez DPH

Jak si nechat daň vrátit

Pokud k nabytí nemovité věci (obvykle jde o datum právních účinků vkladu do katastru nemovitostí) došlo kdykoliv po 1. 1. 2014) a daňové řízení bylo již ukončeno, přičemž daň byla správcem daně vyměřena ze základu daně včetně DPH, může si poplatník v případě, že dosud neuplynula lhůta pro stanovení daně, podat dodatečné daňové přiznání a zažádat o vrácení případně vzniklého přeplatku na dani. Uvedené se týká pouze případů, kdy převodcem nemovité věci je plátce DPH a nabývací hodnotou je cena sjednaná, do níž je zahrnuto DPH.

Pokud daňové řízení nebylo dosud ukončeno, tj. správcem daně nebyla dosud vyměřena daň či ještě probíhá odvolací řízení, správce daně sám vyměří poplatníkovi daň podle výše uvedeného postupu. O vrácení případně vzniklého přeplatku na dani si opět může poplatník zažádat.

Jedná se o období, kdy bylo možné si vybrat, zda daň z nabytí nemovitosti zaplatí kupující, či prodávající. Nyní se zaplacení daně týká kupujícího.

Zdroj:

https://www.podnikatel.cz/clanky/dan-z-nabyti-nemovitosti-se-bude-pocitat-z-ceny-bez-dph-i-u-nabyvatele